Đơn vị kế toán

Đơn vị kế toán là một khái niệm căn bản nhất trong kế toán, quy định phạm vị giới hạn của đơn vị được kế toán. Trong bài viết này ACC CLASS sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Khái niệm đơn vị kế toán quy định các nghiệp vụ của mỗi đơn vị phải được tổ chức kế toán riêng biệt với các nghiệp vụ của các tổ chức, đơn vị và các nhân khác. Có thể nói, khái niệm đơn vị kế toán chỉ rõ, các tài khoản kế toán được đơn vị lập ra để ghi chép cho chính đơn vị đó, chứ không phải cho các chủ nhân hoặc những người có liên quan đến nó.

Như vậy những nghiệp vụ không ảnh hưởng đến đơn vị kế toán thì các kế toán viên không cần phải ghi chép.

Tại khoản 4, điều 3 của Luật kế toán số 88/2015/QH13 được ban hành ngày 20/11/2015 với nhiều quy định về nội dung công tác kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán; quản lý nhà nước về kế toán...cũng đã giải thích rõ khái niệm về đơn vị kế toán.

Theo đó:
Đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của Luật này có lập báo cáo tài chính.

Cụ thể các khoản tại điều 2 của Luật kế toán số 88/2015/QH13 như sau:

1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 

Kết luận: Như vậy đơn vị kế toán là tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà ACC CLASS vừa liệt kê bên trên.

 

Tác giả: Thu Hương Nguyễn