Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2021

Dưới đây lớp học ACC CLASS xin chia sẻ đến mọi người Thủ tục hủy, thông báo cắt giảm người phụ thuộc đã đăng ký giảm trừ gia cảnh trước đó được thực hiện theo hướng dẫn tại điều 13 của thông tư 95/2016/TT-BTC

Theo đó, Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo từng trường hợp như sau:
Trường hợp 1:Cá nhân (Người nộp thuế) thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế:

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC để thay đổi thông tin cho người phụ thuộc.

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Trường hợp 2: Cá nhân (Người lao động) thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập:

+ Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. 

+ Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

Lưu ý: 

* Nếu các bạn nộp hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc bằng giấy thì sử dụng mẫu số 20-ĐK-TH-TCT

 

                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

                             TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CHI TRẢ THU NHẬP

 

                    Đăng ký thuế                Thay đổi thông tin đăng ký thuế                Giảm trừ gia cảnh

 

  1. Tên cơ quan chi trả thu nhập: Công ty TNHH XNK Thương mại và Xây dựng HLP
  2. Mã số thuế: 0109376628
  3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I, Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh

Mã Số Thuế (nếu có)

Quốc tịch

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

Tên cá nhân có thu nhập

Mã số thuế của cá nhân có thu nhập

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ ( tháng/năm )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Lê Văn Tuấn

16/03/2019

 

Việt Nam

 

Con

Lê Văn Nam

0966484844

03/2019

12/2020

II, Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

Tên cá nhân có thu nhập

MST của cá nhân có thu nhập

Thời điểm bát đầu tính giảm trừ (tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tinh/  Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/ Xã

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

                                               

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai/.

                                                                                                                                                                             ….,ngày…..tháng…..năm….

                                                                                               NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỌP THUẾ

                                                                                                            Ký, ghi số họ tên và đóng dấu (nếu có)


 

ACC CLASS giải thích: 

Trong hình, Công ty TNHH XNK Thương mại và Xây dựng đang thực hiện cắt giảm người phụ thuộc cho người lao động là: Lê Văn Nam, có người phụ thuộc là con trai: Lê Văn Tuấn.

Tại thời điểm đăng ký vào năm 2019:  Tờ khai đăng ký người đăng để trống chỉ tiêu số 11 - Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

=> Nay, Anh Lê Văn Nam không muốn lấy giảm trừ người phụ thuộc là con nữa nên thông báo hủy, cắt giảm người phụ thuộc vào thời điểm tháng 12/2020

=> Tại mẫu số 20-ĐK-TH-TCT:
+ Chỉ tiêu 11 sẽ được điền là: 12/2020
+ Cho thông tin người phụ thuộc Lê Văn Tuấn vào mục I vì đã được cấp MST NPT khi đi đăng ký vào năm 2019.

* Nếu các bạn nộp hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc qua mạng điện tử thì làm trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai hoặc phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (3.3...) sau đó thực hiện nộp qua mạng tại trang thuedientu.gdt.gov.vn tương tự như khi đăng ký giảm trừ

Trên đây là những chia sẻ của lớp học ACC CLASS. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được cho mọi người. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy chia sẻ cùng lớp học kế toán ACC CLASS nhé!  ACC CLASS sẽ giải đáp những thắc mắc cùng bạn!

 

Tác giả: Mến Nguyễn