Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân 2021

Chắc hẳn vẫn nhiều người còn chưa biết Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân bao gồm những gì, viết như thế nào mới đúng. Dưới đây lớp học ACC CLASS xin giải đáp những vấn đề trên.

Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2021

I. Căn cứ pháp lý:

Khoản 9, điều 7 của Thông tư 105/2020/TT-BTC - quy định về Đăng ký thuế

Ban hành ngày 03/12/2020, có hiệu lực thi hành 17/01/2021

( Thay thế thông tư 95/2016/TT-BTC và Điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 )

II. Trình tự thủ tục và hồ sơ đăng ký MST TNCN:

1. Trường hợp 1: cá nhân nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế với cơ quan chi trả thu nhập:
Bước 1: Cá nhân (người làm động) làm và nộp hồ sơ cho Doanh nghiệp (công ty chi trả thu nhập)

+ Giấy ủy quyền đăng ký MST
+ Giấy tờ của cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (bản sao không yêu cầu chứng thực)
(Đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài thi nộp Hộ chiếu)

Bước 2: Doanh nghiệp (công ty chi trả thu nhập) làm:

+ Tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT

(Căn cứ vào giấy ủy quyền và các giấy tờ của cá nhân đã nộp để đưa thông tin vào tờ khai)

+ Nộp tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Nhận và thông báo kết quả mã số thuế

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

(Theo khoản 2 điều 9 của Thông tư 95/2016/TT-BTC)

+ Cơ quan thuế trả Thông báo danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 14-MST ban hành kèm theo Thông tư 95 bằng giấy hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

=> Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo mã số thuế cho từng cá nhân hoặc lý do chưa được cấp mã số thuế để cá nhân Điều chỉnh, bổ sung thông tin để được cấp mã số thuế theo quy định.

Dưới đây, ACC CLASS sẽ cung cấp cho các bạn mẫu biểu hồ sơ để đăng ký mã số thuế TNCN:

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký MST Thu nhập cá nhân
Mới nhất năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ooo0ooo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

( Đăng ký MST Thu Nhập Cá Nhân )

BÊN ỦY QUYỀN ( BÊN A)

Bà: Trần Thị Minh.

 Ngày sinh: 17/10/1998

Chứng minh nhân dân số: 164267328

Do công an: Tỉnh Hà Nam                     Cấp ngày: 05/09/2018

Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

Thôn Thường Khê, xã Nguyễn Úy, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ thường trú:

Số nhà 8A đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

Tên đơn vị: Công ty TNHH XNK Thương mại và Xây dựng HLP

Mã số thuế: 0109376628

Địa chỉ trụ sở chính:

Số 18 ngõ 8/11/74 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ                      Chức vụ: Giám đốc

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Làm việc với Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm để làm thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho bà Trần Thị Minh.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

                     Kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2021 đến ngày 31 tháng 03 năm 2021

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền
 2. Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
 3. Việc giao kết Giấy ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này
 3. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

       BÊN ỦY QUYỀN                                                 BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

   ( Ký, ghi rõ họ tên)                                               ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT

( Ban hành kèm theo thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài Chính)

 

 
 

                                                                                                CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                         d                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                    

                                                                    TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

                                                              Đăng ký thuế                              Thay đổi thông tin đăng ký thuế

 1. Tên cơ quan chi trả thu nhập: Công ty TNHH XNK Thương mại và Xây dựng HLP
 2. Mã số thuế: 0109376628    
 3. Cơ quan thuế quản lý: Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm
 4. Thông tin đăng ký thuế/ thông tin thay đổi của cá nhân có ủy quyền như sau

STT

Họ và tên người nộp thuế

Ngày sinh

Giới tính

Quốc tịch

Số CMND hoặc CCCD

Ngày cấp MNND hoặc CCCD

Nơi cấp CMND hoặc CCCD

Địa chỉ đăng ký theo hộ k

ẩu

Địa chỉ cư trú

 

 

Số nhà , đường phố, thôn, xóm

Xã, phường

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

Quốc gia

Số nhà, đường phố, thôn, xóm

Xã, phường

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

Điện thoại liên hệ

Email

1

Nguyễn Thị Minh

17/10/2998

Nữ

Việt Nam

164267328

05/09/2018

Tỉnh Hà Nam

Thường Khê

Nguyễn Úy

Kim Bảng

Hà Nam

Việt Nam

8A đường Xuân Thủy

Dịch Vọng Hậu

Cầu Giấy

Hà Nội

989234485

ntm@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

    ….,ngày …./…../……

 

                                                                                                                                                                                  CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP HOẶC ĐẠI  DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN CHI                                                                                                                                                                                                                                            TRẢ THU NHẬP

                                                                                                                                                                                 Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu ( nếu có )

 

2. Trường hợp 2: cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 105-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

 
 

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                d                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

        ( Dùng cho cá nhân không kinh doanh )

1. Họ và tên người đăng ký thuế: …………………………………………………
2. Thông tin đại lý thuế ( nếu có ): …………………………………………                     

2a. Tên:……………..

2b. Mã số thuế:……………….

2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………

3.Ngày tháng năm sinh của cá nhân:……………………….

4. Giới tính:  Nam                       Nữ
5. Quốc tịch:.....................................................................................................
6. Giấy tờ của cá nhân:

6a. Số chứng minh nhân dân ………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………..
6b. Số căn cước công dân …………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……….………..
6c. Số hộ chiếu ………………………. Ngày cấp ………………. Nơi cấp …………………

7. Địa chỉ nơi thường trú:
7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ............................................................................................

7b. Xã, phường: ........................................................................................................................
7c. Quận, huyện: .......................................................................................................................
7d. Tỉnh, thành phố: ……..........................................................................................................
7đ. Quốc gia: .............................................................................................................................

8. Địa chỉ hiện tại:
8a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ..............................................................................................
8b. Xã, phường: ..........................................................................................................................
8c. Quận, huyện: .........................................................................................................................
8d. Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................................

9. Điện thoại liên hệ: ...............................................          Email: ….............................................
10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: …………………………………..

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

   …, ngày …tháng  … năm …
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

III. Một vài thông tin liên quan đến MST thu nhập cá nhân mà các bạn cần biết:

- Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. 

Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

- Người nộp thuế cá nhân khi thay đổi thông tin về giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu thì ngày phát sinh thông tin thay đổi là 20 ngày ( riêng các huyện miền núi vùng cao, biên giới hải đáo là 30 ngày) kể từ ngày ghi trên giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.

  + Trường hợp cá nhân có ủy wuyeefn cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

  + Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

*Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế:

- Tổ chức , cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế.

- Cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày sau đây:

+ Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân

+Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế

Theo khoản 3 điều 33 của Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14

Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

* Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

- Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập nếu có uỷ quyền cho cơ quan chi trả đăng ký thuế cho bản thân và cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập;

Trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân tại nhiều cơ quan chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ ủy quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Cá nhân thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc kê khai, nộp thuế.

- Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân, cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc nộp trực tiếp không qua cơ quan chi trả thu nhập, nộp hồ sơ đăng ký thuế tại các địa Điểm tương ứng với từng trường hợp sau:

+ Tại Cục Thuế nơi cá nhân có địa chỉ thường trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

+ Tại Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

+ Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam).

+ Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Trên đây là những chia sẻ của lớp học ACC CLASS. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được cho mọi người. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy chia sẻ cùng lớp học kế toán ACC CLASS nhé!  ACC CLASS sẽ giải đáp những thắc mắc cùng bạn!

 

 

Tác giả: Mến Nguyễn