Mẫu hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở

MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở năm 2020 đang được thực hiện theo hướng dẫn 03/HD-TLĐ ngày 20 tháng 02 năm 2020, hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam tại Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03 tháng 02 năm 2020.

Hồ sơ đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở (theo mẫu) gồm có:

1. Tờ trình về việc đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở.

2. Danh sách đoàn viên, kèm theo đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động.

3. Danh sách trích ngang đề cử Ủy ban Kiểm tra CĐCS lâm thời (nếu đơn vị có trên 30 đoàn viên).

4. Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở và biên bản bầu cử tại hội nghị ban chấp hành.

5. Đơn xin gia nhập Công đoàn

6. Danh sách trích ngang đề cử BCH lâm thời CĐCS của từng thành viên.

7. Biên bản hội nghị thành lập công đoàn cơ sở.

8. Một bản sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư  đối với những đơn vị có vốn nước ngoài hoặc quyết định thành lập cơ quan, đơn vị do cơ quan có thẩm quyền cấp.

9. Bảng khai trình lao động hoặc báo cáo tình hình sử dụng lao động của đơn vị thời gian gần nhất

ACC CLASS xin cung cấp một số biểu mẫu cơ bản:


1. Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn.


1.1. Mẫu công văn đề nghị công nhận đoàn viên:

CÔNG TY TNHH XNK TM VÀ XD HLP
Số 01-VBĐN/CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận đoàn viên công đoàn Việt Nam

Kính gửi: Liên đoàn Lao động quận ...........

 
Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ kết quả thu nhận đơn tự nguyện xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của …… nhân viên và người lao động ……………………………………………………; địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
(có danh sách kèm theo)
Sau quá trình vận động và chuẩn bị, đến nay đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức Hội nghị tuyên bố thành lập công đoàn ……………………………………………………… vào ngày …../…../………. theo đúng trình tự quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở mới được bầu, xin thay mặt cho số nhân viên và người lao động đang làm việc tại ……………………………………………… có đơn xin gia nhập công đoàn Việt Nam, trân trọng đề nghị Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức xem xét công nhận các đồng chí có tên trên là đoàn viên của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 

                                                             .............., ngày ...... tháng ...... năm ..........
                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                     CHỦ TỊCH


1.2. Mẫu công văn đề nghị công nhận Công đoàn cơ sở:

CÔNG TY TNHH XNK TM VÀ XD HLP
Số 02-VBĐN/CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận đoàn viên công đoàn Việt Nam
Kính gửi: Liên đoàn Lao động quận ...........

Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ kết quả thu nhận đơn tự nguyện xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của …… nhân viên và người lao động thuộc ……………………………………………; địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
Sau quá trình vận động và chuẩn bị, chúng tôi thấy đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị tuyên bố thành lập công đoàn ……………………………………………………… vào ngày …../…../………. theo đúng trình tự quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành gồm ….. đồng chí đúng trình tự theo hướng dẫn Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Thay mặt cho số nhân viên và người lao động có đơn xin gia nhập công đoàn tham gia hội nghị thành lập CĐCS và Ban Chấp hành CĐCS mới được bầu, xin trân trọng báo cáo kết quả Hội nghị thành lập công đoàn ………………………………… và đề nghị Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức xem xét, công nhận Công đoàn …………………………………………… được thành lập theo quy định.
 
                                                                                  ..............., ngày ...... tháng ...... năm ..........
                                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                      CHỦ TỊCH

 

1.3. Mẫu công văn đề nghị công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn.

 

 

 

CÔNG TY TNHH XNK TM VÀ XD HLP
Số 02-VBĐN/CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn.

Kính gửi: Liên đoàn Lao động quận ...........................

 
Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ kết quả thu nhận đơn tự nguyện xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của …… nhân viên và người lao động thuộc ……………………………………………; địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
Sau quá trình vận động và chuẩn bị, đến nay đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức Hội nghị tuyên bố thành lập công đoàn ……………………………………………………… vào ngày …../…../………. theo đúng trình tự quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Kết quả tại Hội nghị thành lập công đoàn cơ sở đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành gồm ….. đồng chí.
(có danh sách và trích ngang lý lịch kèm theo)

  1. Đ/c ……………………………………….Chủ tịch;
  2. Đ/c ……………………………………….Phó Chủ tịch;
  3. Đ/c ……………………………………….Ủy viên, phụ trách kiểm tra.

Thay mặt cho số nhân viên và người lao động có đơn xin gia nhập công đoàn tham gia hội nghị thành lập CĐCS và Ban Chấp hành CĐCS mới được bầu, xin trân trọng báo cáo kết quả Hội nghị thành lập công đoàn ………………………………… và đề nghị Liên đoàn Lao động quận ............ xem xét, công nhận Ban Chấp hành Công đoàn …………………………………………… gồm các đồng chí trong danh sách trên.
 

                                                              ................., ngày ...... tháng ...... năm ..........
                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                     CHỦ TỊCH


2. Danh sách đoàn viên và đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động.
Mẫu số 05a: Đơn dành cho cá nhân 

Mẫu số 05a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN
Kính gửi: Ban Vận động thành lập CĐCS……………….
(hoặc gửi Công đoàn cấp trên.........)

- Tên tôi là: ………………………………………………………...; Nam/nữ :.…………………………
- Sinh ngày: ……………………………………………………….; Dân tộc: ……………………………
- Quê quán: …………………………………………………………………………………………………
- Nơi ở hiện nay: ……………………………………….………………………………………………….
- Số điện thoại:…………………………….. Email: ………………………………………………………
- Nơi làm việc hiện nay: ………………………………………………………………………………….
- Vị trí công việc đang làm: ………………………………………………………………………………
Sau khi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Khi là đoàn viên của Công đoàn Việt Nam, tôi xin hứa: Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên; chấp hành nghiêm chỉnh theo sự phân công của tổ chức, các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của tổ chức công đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ.
 

 

……., ngày…..tháng…..năm…..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 

                                                         
Mẫu số 05b: Đơn dành cho tập thể người lao động

Mẫu số 05b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN
Kính gửi: Ban Vận động thành lập CĐCS…………………..
(hoặc gửi Công đoàn cấp trên……………)

Chúng tôi gồm.... người lao động tại ...., sau khi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi tán thành và tự nguyện ký đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam.
Chúng tôi xin chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đóng đoàn phí đầy đủ và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Công đoàn.
Danh sách người lao động xin gia nhập Công đoàn Việt Nam:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước

Số điện thoại

Ký tên

Nam

Nữ

1

             

2

             

3

             

...

             
               

 


Người lập danh sách
(hoặc trưởng ban vận động)                      

(Ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày…..tháng…..năm…..
Đại diện một số nhóm CNLĐ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)


3. Danh sách trích ngang lý lịch ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở.

Mẫu số 02

DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH
BAN CHẤP HÀNH (BAN THƯỜNG VỤ …………..) CÔNG ĐOÀN………..

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Năm sinh

Dân tộc

Quê quán

Đảng viên1

Trình độ

Tham gia BCH

Nam

Nữ

Học vấn

Chuyên môn

Chính trị

Ngoại ngữ

Lần đầu

Tái cử

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
(HOẶC BAN THƯỜNG VỤ)
Ký tên, đóng dấu

1 Nếu là đảng viên thì ghi năm kết nạp

(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)


5. Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở và biên bản bầu cử tại hội nghị ban chấp hành (nếu có).
Mẫu số 04a: Biên bản kiểm phiếu bầu cử BCH hoặc đại biểu dự ĐHCĐ cấp trên tại đại hội công đoàn2
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) 

Mẫu số 04a

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
…KHÓA…NHIỆM KỲ…

(Dấu của BCH công đoàn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử……………………………..

Chúng tôi được Đại hội………… lần thứ ………., nhiệm kỳ……., bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử……………………………………………………….. gồm:
- Đồng chí……………….. Trưởng ban và………………….. ủy viên (danh sách kèm theo).
Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:
- Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội……………………. đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội…………..………. đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu…………………….. đại biểu;
- Đại hội đã quyết định số lượng………………………… là……………. đồng chí;
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm…………………. đồng chí (danh sách kèm theo);
Trong đó:
- Ứng cử………………………………… đồng chí;
- Đề cử………………………………….. đồng chí;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra………….. phiếu;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về……………… phiếu;
- Số phiếu hợp lệ…………………………………….. phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ………………………………. phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau: (danh sách kèm theo);
- Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, danh sách trúng cử…………………… có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: (danh sách kèm theo).
- Ban Bầu cử xác định kết quả Đại hội (đã bầu đủ hoặc chưa bầu đủ ………….. theo số lượng Đại hội đã quyết định), xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Đại hội.
Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội.
Làm tại……….. hồi………. giờ………. ngày ....tháng....năm ………..
 

 

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

_______________
2 Vận dụng để lập biên bản bầu cử tại hội nghị công đoàn.


Mẫu số 04b: Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh chủ tịch tại đại hội công đoàn cấp cơ sở3
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 

Tác giả: Mai Trần