MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG MỚI NHẤT

CÔNG TY  ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Số:  ………/HĐGKNC/

 (Về việc: Giao khoán thi công bê tông)

CÔNG TRÌNH: ……………………………………………………………..

HẠNG MỤC: ……………………………………………………………….

ĐỊA ĐIỂM: …………………………………………………………………

-    Căn cứ Bộ Luật Dân sự 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc Hội và có hiệu lực từ  ngày 01/01/2017

-    Căn cứ  luật thương mại số 36/2005/QH 11 của của Nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ 01/01/2006

-   Căn cứ vào hồ sơ thiết kế thi công của dự án;

-   Căn cứ vào tình hình thực tế ngoài hiện trường;

-   Căn cứ vào năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày   tháng    năm 20  , Tại trụ sở Công ty                                  , Chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO KHOÁN:                                              (gọi tắt là bên A).

Người đại diện: Ông/                        Chức vụ:         GIÁM ĐỐC

Địa chỉ Công ty:

Số điện thoại:

Mã số thuế:

BÊN NHẬN KHOÁN:                                             (gọi tắt là bên B).

Đại diện:              

Chức vụ: Nhận khoán công tác nhân công.

Địa chỉ.........................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................

CMND số  : .............................Cấp ngày ...., tháng ...., năm 20....Tại:

Sau khi xem xét kỹ hồ sơ thiết kế, điều kiện thi công công trình hai bên thống nhất ký kết hợp đồng giao khoán với các công việc cụ thể như sau:

Điều 1. Nội dung, phạm vi công việc 

1.2. Nội dung:

Bên A đồng ý giao, Bên B đồng ý nhận  khoán gọn toàn bộ các chi phí về nhân công (bao gồm chi trả lương , bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, chứng chỉ cần thiết theo yêu cầu của pháp luật, ...và các chi phí hợp lý khác cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật) các công việc sau:

-    Giao nhận bê tông (bao gồm lắp đặt con kê bê tông, cố định cấu kiện) có chữ ký và ghi rõ ngày tháng bàn giao của bên A. Vệ sinh  khu công tác thi công để đảm bảo nghiệm thu được với CĐT và TVGS;

-    Thi công theo quy trình, theo đúng biện pháp bên A đã đưa ra. Đảm bảo đủ số lượng, đúng quy cách;

-    Dọn dẹp vệ sinh tại vị trí thi công, bãi gia công sau khi kết thúc công việc;

-    Sửa chữa lỗi sai: khi có sai sót xảy ra, bên B cần nhanh chóng bố trí nhân lực để kịp thời sửa chữa;

-    Vận chuyển vật liệu:                                       trong phạm vi đã được bên A bàn giao.

1.2. Khối lượng và đơn giá

-    Khối lượng căn cứ theo thực tế thi công;

-   Đơn giá khoán ………… đồng/.......... cho tất cả các cấu kiện nêu trên. (Đơn giá trên đã bao gồm bảo hiểm cho công nhân thi công trên công trường, máy móc để gia công lắp dựng hang rào đã được giao khoán và sửa chữa nếu có);

-    Đơn giá giao thầu:

1.3. Chất lượng và tiến độ thi công.

-    Tiến độ thi công: theo tiến độ chi tiết và theo yêu cầu của BCH/CT cho từng hạng mục cụ thể;

-    Chất lượng: theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của TCXDVN do BXD ban hành;

-    Mọi sự thay đổi, sửa đổi phải được sự chấp thuận của bên A.

Điều 2 :Thời gian, địa điểm làm việc.

-    Thời gian làm việc tuân thủ theo thời gian làm việc mà bên Chủ đầu tư quy định, có thể được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện công việc tại từng thời điểm. Thông thường là sáng từ 6h00 đến 10h30, chiều từ 14h00 đến 18h30 và tối 19h đến 23h hoặc bất kỳ thời gian nào bên A yêu cầu để hoàn thành công việc theo tiến độ. (Nếu làm thêm giờ Bên B sẽ phải báo kỹ sư Bên A để lập danh sách đăng ký làm đêm);

-    Địa điểm thi công: 

Điều 3: Tạm ứng và thanh toán.

3.1.Thanh toán khối lượng:

-    Thanh toán 100% khối lượng hoàn thành trong tháng (Đối với khối lượng ván khuôn đã được TVGS và CĐT nghiệm thu);

-    Trong quá trình thi công, nếu Bên B làm sai so với yêu cầu kỹ thuật dẫn đến hao hụt ván khuôn quá định mức sẽ trừ giá trị vượt quá vào giá trị thanh toán tháng gần nhất.

3.2. Thời gian thanh toán:

 -   Chốt khối lượng từ ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng;

 -   Thanh toán chậm nhất là ngày 30 hàng tháng.

3.3. Điều kiện thanh toán:

-    Khối lượng được thanh toán thỏa mãn các điều kiện về số lượng, chất lượng đã được nghiệm thu (có bảng đo bóc khối lượng chi tiết, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành được BCHCT ký duyệt);

-    Các biên bản vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, chất lượng sản phẩm nêu rõ mức độ vi phạm (nếu có);

-    Các hóa đơn chứng từ chi phí cho việc khắc phục, sửa chữa, đền bù thiệt hại đến vật tư, máy móc trang thiết bị mà bên A cung cấp trang bị cho bên B (nếu có);

-    Các hóa đơn chứng từ chi phí cho việc khắc phục, sửa chữa, đền bù thiệt hại của sản phẩm sai hỏng do bên B thi công (nếu có);

-    Khối lượng thanh toán chỉ được tính khi hạng mục thi công đã được nghiệm thu với CĐT và TVGS.

Điều 5: Lán trại, điện nước

 • Căn cứ theo tiến độ nhân lực bên A yêu cầu, Bên A sẽ chịu trách nhiệm thu xếp lán trại cho công nhân Bên B.

Điều 6: Quyền và trách nhiệm của các Bên

6.1.Bên A (bên giao khoán)

 • Bên A có trách nhiệm xác nhận khối lượng thanh toán hàng tháng cho bên B,
 • Bàn giao mọi hồ sơ thiết kế cho bên B;
 • Cung cấp mặt bằng, thông báo tiến độ chi tiết cho bên B;
 • Bố trí công việc cho Bên B và phối hợp với bên B để đảm bảo tiến độ và chất lượng, cung cấp vật tư theo khối lượng và tiến độ từng công tác cụ thể;
 • Tập huấn công tác an toàn lao động, làm thẻ ra vào công trường (chi phí này sẽ được trừ vào giá trị hoàn thành của bên B);
 • Thương thảo phụ lục hợp đồng phát sinh (nếu có);
 • Bên A có trách nhiệm cung cấp ván khuôn, giáo chống, phụ kiện của ván khuôn, vật tư phụ cho bên B, mọi máy móc phục vụ thi công bên B tự trang bị;
 • Bên A có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên B không đủ năng lực và trình độ, không tuân thủ qui định của Bên A cũng như các qui định của dự án;
 • Bên A có quyền sa thải những công nhân vô tổ chức kỷ luật, có hành vi sai phạm nội quy lao động và bên B có trách nhiệm thay thế ngay những người sa thải để đảm báo tiến độ thi công trên công trường.

6.2.Bên B (bên nhận khoán)

 • Sắp xếp thép đề C còn thừa theo chủng loại và chiều dài mỗi thanh để tận dụng cho các cấu kiện sau. Những mẩu thép không đủ dài để tận dụng vào thi công được thì phải cho vào hộc. Giá xếp thép và hộp đựng thép bên B tự gia công;
 • Bên B tự lắp giàn giáo lắp đặt cốp pha thi công theo tiêu chuẩn của BCH nếu có;
 • Bên B phải có trách nhiệm sử dụng vật tư chính, vật tư phụ (đinh, que hàn...) theo hạn mức quy định của bên A và theo thiết kế; nếu hao phí quá mức bên B sẽ phải chịu khấu trừ khi thanh quyết toán;
 • Dọn dẹp vệ sinh tại vị trí thi công, bãi gia công sau khi kết thúc công việc;
 • Phối hợp với các tổ đội khác thi công nhịp nhàng;
 • Sửa chữa lỗi sai: khi có sai sót xảy ra, bên B cần nhanh chóng bố trí nhân lực để kịp thời sửa chữa.

Điều 7: Trang bị bảo hộ lao động

 • Mỗi công nhân của bên B vào thi công tại công trường sẽ được bên A cấp cho 1 bộ BHLĐ theo tiến độ nhân lực bên A quy định.

Điều 8: Điều khoản chung

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng có gì vướng mắc, phát sinh ngoài thoả thuận thì hai bên sẽ thương lượng bổ sung và thống nhất bằng phụ lục hợp đồng;
 • Hợp đồng tự thanh lý sau khi các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa của mình theo các điều khoản hợp đồng đã ký;
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày kí đến khi thanh lý hợp đồng, được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 02  bản, Bên B giữ 02 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Tác giả: Mai Trần